ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> གསུང་རབ། >> དཔེ་ཚོགས། >> ཨ་བཙན་ཨ་ཡིག་ཚང་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྙིང་།
ཨ་བཙན་ཨ་ཡིག་ཚང་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྙིང་།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།] [ཟླ་ཚེས། 12-08-19] [ཀློག་གྲངས། ]

མདོ་སྨད་ཟིང་ཆུ་༧སྣང་ཞིག་དངུལ་སྐུ་དགོན་གྱི་ལྷ་སྡེ་ཨ་བཙན་གྲོང་ཚོའི་ཨ་ཡིག་ཚང་ལ་ཡོད་པའི་བོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་གལ་ཆེན་
༼གཡང་འབུམ་དཀར་མོ་དབུས་ཕྱོགས།༽དང་༼གསེར་འོད་ནོར་བུ་འབར།༽གཉིས་ཀྱི་པར་རིས་འགའ།


ཡིག་རྙིང་༼གཡང་འབུམ་དཀར་མོ་དབུས་ཕྱོགས།༽

ཡིག་རྙིང་༼གསེར་འོད་ནོར་བུ་འབར།༽

དཔེ་བདག་ཨ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཁོ་འདོན་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག