ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> དུས་རབས་བཞི་བ་ནས་ཐོན་པའི་གསེར་གྱི་ཞལ་འབག
དུས་རབས་བཞི་བ་ནས་ཐོན་པའི་གསེར་གྱི་ཞལ་འབག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ།] [ཟླ་ཚེས། 12-09-26] [ཀློག་གྲངས། ]

   མངའ་རིས་གུར་གྱམ་དུ་དུས་རབས་བཞི་བ་ནས་ཐོན་པའི་གསེར་གྱི་ཞལ་འབག་ཅིག་རྙེད་ཡོད་འདུག འདི་ནི་ཚན་རིག་པས་ཐན་ཨང་བཅུ་བཞི་བས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཐག་བཅད་འདུག་པའི་གནའ་རྫས་ཤིག་རེད། ང་ཚོས་ཞལ་འབག་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་མེད་དེ་དཔྱད་དགོས་པ་ཞིག་འདུག་སྙམ། པར་རིས་འདི་ནི་ཞུང་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་ནས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

སེང་རྡོར་དྲ་བའི་བན་ཤུལ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་གྱི་ཟིན་ཕྲན་ལས་བཤུས།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག