ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> ངེད་ཀྱི་སྐོར། >> གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག
གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར།] [ཟླ་ཚེས། 10-07-07] [ཀློག་གྲངས། ]

༼ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན༽དྲ་ཚིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་མཛད་སྒོར་ཕུལ་བ།

བསྟན་པ་རྣམ་དག་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བ་དང་། །
རིག་གནས་རྣལ་མ་ཁྱབ་བསྒྲག་ཞུ་ཆེད་སོགས། །
དེང་འདིར་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་འདི། །
དེ་རིང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ། །

ཞེས་རྔ་བ་སྣང་ཞིག་དགོན་ཆེན་གྱི་དྲུང་ཆེ་གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར་གྱིས་ཟླ་༧ཚེས་༤ལ་གུས་པས་བྲིས།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག