ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> འཆད་ཁྲིད། >> བོན་པོའི་རིག་གནས།
བོན་པོའི་རིག་གནས།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། TriSoten] [ཟླ་ཚེས། 10-11-20] [ཀློག་གྲངས། ]


འཆད་ཁྲིད་མཁན། སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན།

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ།

      ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོའི་ཁྲོད་དུ་ཞང་ཞུང་ཤེས་རིག་ནི་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རེད། ནང་སྒོས་སུ་འདི་ནི་རང་རེའི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའང་ཀུན་གྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན། འདིར་མཚོ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འཆད་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ལེ་ཚན་ནང་གདན་ཞུས་ལྟར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་༼བོན་པོའི་རིག་གནས༽བརྗོད་བྱ་རུ་བཟུང་ནས་འཆད་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པས་ཀུན་གྱིས་གསན་རོགས་ཞུ།

ཁག་དང་པོ།
 

ཁག་གཉིས་པ།

ཁག་གསུམ་པ།

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག