ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> བརྙན་རིས། >> པར་མཛོད། >> མི་ནུབ་དགོན་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲ་པར།
མི་ནུབ་དགོན་དང་འབྲེལ་བའི་འདྲ་པར།
[རྩོམ་གྱི་ཡོང་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།] [རྩོམ་པ་པོ། ཉག་རོང་བ་པད་མ་ཆོས་གྲགས།] [ཟླ་ཚེས། 10-08-10] [ཀློག་གྲངས། ]


སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ།

གཤེན་རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།

ཡུམ་ཆེན་བྱམས་མ།

གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བླ་མ་འགའ།

སྟག་འཆམ།

འཆམ་འབག

གྲོགས་པད་མ་ཆོས་གྲགས་ལགས་ནས་འདྲ་པར་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། ད་དུང་ཟུར་ཞུ་ལ། འདྲ་པར་དག་གི་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་བྲིས་ཡོད་མོད་འགྲིག་མིན་་་་་་་རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན་ནས་

དཔྱད་གཏམ།

དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ།
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག