ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། - ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། >> ངེད་ཀྱི་སྐོར།

གཙོ་སྒྲུབ་པ། འགོ་བ་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས།
སྐྱེས་ཡུལ།  བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ།
Tel:13401155751
QQ:354637293
E-mail:gexihf@yahoo.com.cn

གཙོ་སྒྲུབ་པ། རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།
སྐྱེས་ཡུལ།  སི་ཁྲོན་ཟིང་ཆུ།
Tel:13990418773
QQ:897252858
E-mail:rinpung2018@yahoo.com

གཙོ་སྒྲུབ་པ། ཁྲི་བསོད་བསྟན།
སྐྱེས་ཡུལ།  མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཀ
Tel:15609739205
QQ:541071093
E-mail:trisoten727@yahoo.com

གཙོ་སྒྲུབ་པ། ཨ་གྲགས་ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན།
སྐྱེས་ཡུལ།  སི་ཁྲོན་རྔ་བ།
Tel: 13911806593
QQ: 1534896136
E-mail:

31‹‹12
Copyright © 2010 Himalayabon.coM All rights reserved. Powered by: Tibetitw.coM
པར་དབང་ཡོད་ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཡིན་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག